Bouwmeester Scan in Ternat

De scan is een initiatief van de Vlaamse overheid, meer bepaald van de Bouwmeester. Het is de bedoeling dat er een analyse wordt gemaakt van het huidige ruimtebeleid in de gemeente. Er wordt bekeken of die in overeenstemming is met de uitdagingen die ons te wachten staan. Dit met betrekking tot onder andere het vrijwaren en creëren van open ruimte, het maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woonvormen, de zorgzame omgang met erfgoed en een efficiëntere mobiliteit.

Geert De Feyter: ”Het huidige ruimtebeleid in Ternat is gebaseerd op oude en achterhaalde ideeën. Het Ruimtelijk Structuurplan is opgemaakt obv een visie en decreten die meer dan 20 jaar oud zijn. Intussen is gebleken dat de ruimtelijke planning niet enkel over bouwen gaat, maar een impact heeft op alle deelaspecten van onze maatschappij zoals bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen en een visie naar de mobiliteit voor de zwakke weggebruikers. Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid, waarmee ook de Vlaamse gemeenten zich moeten engageren voor de doelstelling om de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen tegen 2030, vraagt een radicale hertekening van ons ruimtelijk model.”

Geert De Feyter: “Ik heb de indruk dat momenteel vooral de projectontwikkelaars het ruimtelijk beleid bepalen in Ternat. Aan het tempo dat het centrum van Lombeek wordt dichtbebouwd, is het duidelijk dat daar geen visie achter schuilt om nieuwe en betaalbare woonvormen te ontwikkelen en nog minder met een visie over efficiëntere mobiliteit. Daarom moeten we de mogelijkheid tot intekenen op de Bouwmeester Scan grijpen. Op deze manier kan er eens een objectieve doorlichting gebeuren van het Ternatse ruimtebeleid. Tot nu toe werden er vooral plannen gemaakt door studiebureaus die schreven wat het college dicteerde.

De Bouwmeester Scan is er voor lokale overheden die werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid met aandacht voor verdichting en kernversterking, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde, een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking, collectieve woonmodellen, een mobiliteit die inzet op voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autodelen. Allemaal ideeën die niet of nauwelijks in het huidige RSP opgenomen zijn of toch alleszins niet uitgevoerd worden. De sterkte van de scan is dat er een team aan de slag gaat met niet alleen stedenbouwkundigen maar met mensen uit verschillende disciplines. Tot nu beperkt het ruimtelijk beleid zich tot kleine deelaspecten en wordt nooit het groter geheel in overschouwing genomen.

We moeten af van het beleid waar ruimtelijk uitvoeringsplannen opgemaakt worden zonder rekening te houden met de impact op alle aspecten. We moeten naar een totaal ander beleid waarbij we beseffen dat de thema’s dichtheid en kernversterking, open ruimte en mobiliteit thema’s zijn met elkaar verbonden in een systeem: ingrepen in één domein creëren kansen in een ander.”

De scan wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van deskundigen die eerst een diagnose stellen over de ruimtelijke toestand van het gebied op het vlak van ontwikkelingsknopen, verdichting, te versterken kernen, open ruimte en mobiliteit. Vervolgens worden de instrumenten die de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied sturen onder de loep genomen. Deze diagnose resulteert in een rapport over sterkten en zwakten op ruimtelijk en beleidsmatig vlak én in een overzicht van potentiële projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het bestudeerde gebied. De prioriteiten in deze agenda worden bepaald aan de hand van drie criteria: De bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen, de sociaal-maatschappelijke winsten en de financiële impact.

You may also like...